Henrik Svensson

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  henrik@sakerarbetsplats.se

0733-856147

Jonas Granström

Grundare/Ambulansjuksköterska/Utbildare

  jonas@sakerarbetsplats.se

0723-711119

Top

ADR-S 1.3

Max 12 deltagare

3 timmar

0723-711119

jonas.bengtsson@sakerarbetsplats.se

Offerter från 4900kr exkl moms

Alla våra kurser finns nu på studier.se

Kurs i ADR-S 1.3

ADR är det europeiska regelverket för transport av farligt gods på väg. Det finns krav på att alla som är inblandade i en transport av farligt gods och på något sätt kan påverka denna ska ha en relevant utbildning anpassad för deras roll i transportledet för att kunna förebygga olyckor före, under och efter en transport av det farliga godset. T.ex. berörs följande personalgrupper ansvarig avsändare, förpackare, fyllare, lastare m.fl. av kravet.

Utbildningen anpassas efter uppgiften och kan därför vara mellan 4 -12 timmar. Utbildningen riktar sig också till förare av värdeberäknad mängd av farligt gods.

Innehåll

Utbildningen ska bestå av tre delar, och i förekommande fall en särskild del om transport av radioaktiva ämnen i klass 7. Den ska även omfatta utbildning i bestämmelserna om skydd av transporter med farligt gods (se kapitel 1.10 i ADR-S respektive RID-S).

Förutom utbildningens indelning är övrigt innehåll och genomförande ett ansvar för den som ger utbildningen. Utbildningen ska dock utformas och anpassas allt efter ansvar och arbetsuppgifter hos personalen.

Allmän utbildning

Den allmänna delen ska innehålla allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

Funktionsspecifik utbildning

Den funktionsspecifika delen ska beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter ge en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods.

Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildningen syftar till att personalen ska få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra. Utbildningen ska anpassas utifrån de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning.

Utbildningens mål ska vara att ge personalen kännedom om säker hantering och nödåtgärder.

Krav på repetitionsutbildning

Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vart annat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år. Den återkommande utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren.

Dokumentation

En detaljerad beskrivning av all genomförd utbildning, inklusive repetitionsutbildning ska arkiveras av arbetsgivaren i minst fem år och ska på begäran göras tillgänglig för den anställda eller behörig myndighet. Dokumentation över utbildning ska styrkas när en ny anställning börjar. Dokumentationen kan exempelvis bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg hos arbetstagaren.

MSB utfärdar inga intyg för 1.3-utbildning.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.